Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: ppppuszczykowo.powiat.poznan.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie.

Data publikacji strony internetowej: 2009-08-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-14.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Bobrowska, sekretariat@ppppuszczykowo.powiat.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 22 45 168. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek PPP w Puszczykowie przy ul. Żupańskiego 2

z chodnika przy ul. Żupańskiego istnieje możliwość podjazdu wózkiem-budynek wyposażony jest w platformę,
budynek posiada parking ogólnodostępny od strony ul. Żupańskiego,istnieje takżze możliwość parkowania samochodu na terenie parkingu wewnętrznego LO w Puszczykowie (wjazd od ulicy Żupańskiego)
na parkingu  nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
do budynku można wejść z psem asystującym i psem 
pomieszczenia Poradni  znajdują się na jednym poziomie budynku,
toaleta jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
w budynku brak jest pętli indukcyjnych.

Dostępność architektoniczna budynku PPP w Kóniku przy ul. Błażejewskiej 63:

z chodnika przed budynkiem istnieje możliwość podjazdu wózkiem 
budynek posiada parking ogólnodostępny (na terenie Domu Dziecka)
na parkingu nie ma  wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
do budynku prowadzi 1 wejście z możliwością wjazdu na wózku do budynku z poziomu parkingu,
pomieszczenia Poradni znajdują się na parterze i piętrze budynku
w budynku nie ma windy,
toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, toaleta jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 w budynku brak jest pętli indukcyjnych.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-08-01 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2375